Sulkavuorella ja Ruduksen Sääksjärvi-hankkeella kytkös

Tampereen Sulkavuoreen suunniteltu Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen ympäristövai­ku­tus­ten arviointiselostus (YVA) on nähtävillä ja siitä voi esittää kirjallisia mielipiteitä 4. huhtikuuta mennessä. YVA:sta löytyy yllättävä kytkös Ruduksen Sääksjärvi-hankkeeseen, joka Lempäälän päättäjien kannattaisi tarkasti huomioida.

YVA:ssa todetaan, että keskuspuhdistamohanke liittyy Tampereen seudun kiviaineshankkeisiin si­kä­li, että Sulkavuoren vaihtoehdossa louhitaan kalliopuhdistamosta ja siirtotunneleista suuret mää­­rät louhetta. Ruduksen hankkeessa Sääksjärvelle on suunniteltu ylijäämälouheen vastaanottoa ja Sul­­kavuoren alueelta on hyvät liikenneyhteydet Sääksjärvelle. Lisäksi todetaan, että Sääks­järvi-hank­keen YVA:ssa esitettyjen tietojen perusteella sen me­lu-, ilmanlaatu- ja tärinävai­ku­tus­ten vaiku­tusalueet eivät ole yhtenevät keskuspuhdistamohank­keen vastaavien vaikutusalueiden kanssa. Näin ollen hankkeiden ympäristö­vaikutuksista ei synny kielteisiä yhteisvaikutuksia.

Ruduksen mukaan kiviainestuotteet kuljetetaan pääasiassa 40 tonnin kuormissa maanrakennus­koh­tei­siin eri puolille Tampereen seutua. Ilmoitetuilla määrillä kyse on päivittäin jopa sadoista rekoista aja­mas­sa Sääksjärven keskustan lävitse. Suunniteltu kiviaineksen ottoalue sijaitsee erittäin mer­­kit­tävien liikennehankkeiden suunnittelualueella, joka on keskeinen kohde parhaillaan tekeillä ole­vas­sa Pirkanmaan maakuntakaavassa. Tällä alueella tultaneen siis tulevaisuudessa tarvitsemaan merkit­tä­västi kiviainesta alueella tapahtuvaan ”omaan” rakentamiseenkin.

Käsiteltäessä Lempäälän kunnanvaltuustossa marraskuussa kunnanhallituksen taloussuunnitelma­eh­do­tusta, en pitänyt riittävänä siinä tästä asiasta ollutta mainintaa, jonka mukaan tutkitaan mahdolli­suutta asettaa alue rakennus- ja toimenpidekieltoon ja esitin pontta, jonka mukaan kunnanvaltuusto kii­rehtii kunnanhallitusta päättämään Sääksjärven länsipuolen asettamisesta rakennus- ja toimen­pi­de­­kieltoon osayleiskaavan laatimista varten.

Hämmästyksekseni valtuusto ei ollut ponnesta yksimielinen, vaan se tuli hyväksytyksi vasta tiukan äänes­tyk­sen jälkeen 23 – 19, 1 poissa. Kokoomuksen valtuustoryhmä oli yksimielisesti ponnen taka­na, si­tä vastustivat yksimielisesti vihreiden, vasemmistoliiton ja kristillisten ryhmät. Demarien ja kes­­kus­tan ryhmät hajosivat puoliksi ja yhden valtuutetun ryhmistä perussuomalaiset oli pontta vas­taan ja avoin muutos ponnen puolesta.

Erityisen hämmästynyt olin vihreiden ja kristillisten vastustuksesta. Seurakunta on vastustanut kivi­ai­nesten ottoa Sääksjärvellä ja olen pitänyt kristillisten ryhmää lähellä seurakuntaa olevana. Toivon kunnanhallituksen toimivan valtuuston hyväksymän ponnen mukaisesti. Vähän tietysti huolettaa se, että nykyiset kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja olivat ryhmis­sään niitä, jotka vastustivat pontta.

Ponnen mukaisella rakentamis- ja toimenpidekiellolla keskeytettäisiin tehokkaasti Sääksjärven kivi­ai­nes­hanke. Siitä on käytännön kokemusta runsaan kymmenen vuoden takaa, jolloin Kiviahon asun­to­alueen viereen suunniteltu hanke esteettiin vastaavalla tavalla. Katsotaan sitten aikanaan millaisia infrahankkeita alueelle on tulossa ja miten niissä oloissa on järkevintä toimia.

 

Raimo Sirén

kunnallisneuvos

Lempäälä

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?