Raja-aidat rikki: Uudessa kehittämisohjelmassa halutaan lisätä eri alojen välistä yhteistyötä

Mieluummin avohoitoa kuin laitoshoitoa

Psykiatri Jaana Rajakangas muistuttaa, että alkoholisairaudet ovat edelleen työikäisten ja miesten ja naisten yleisin kuolinsyy Suomessa.

Psykiatri Jaana Rajakangas muistuttaa, että alkoholisairaudet ovat edelleen työikäisten ja miesten ja naisten yleisin kuolinsyy Suomessa.

Lempäälän mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisohjelma on päivitetty vuosille 2013–2018. Ohjelmassa nousevat esille etenkin lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemisen tarve ja hoidon järjestämisen puutteet.

Uuden ohjelman taustalla vaikuttavat Kansallinen mielenterveys- ja päihdetyön ohjelma ja vastavalmistunut Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdestrategian visio Mielekästä elämää Pirkanmaalla. Suuntaviivoja antaa myös Lempäälän tuore hyvinvointikertomus.

Lempäälän ohjelmassa kehittämiskohteita on kuusi. Tässä jutussa esitellään kehittämiskohteet yhden esimerkkiongelman kautta.

Kehittämisohjelmasta vastaava psykiatrian erikoislääkäri Jaana Rajakangas kommentoi kutakin ongelmaa ja kertoo, miten Lempäälässä ne pyritään ratkaisemaan.

 1. Lasten ja lapsiperheiden mielenterveys

Ongelma:

Lastenpsykiatrian avohoitokäynnit ovat lisääntyneet.

Ratkaisu:

– Riskiperheet pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäisyyn panostetaan. On tärkeätä, että lapsiperhetiimin toimintaa jatketaan. Yhteistyötä neuvolan, päivähoidon, kouluterveydenhuollon ja psykiatrian erikoissairaanhoidon välilllä syvennetään.

– Lisäksi päivähoidon puolella toimivat perhetyöntekijät ovat tärkeässä roolissa.

2. Nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmat

Ongelma:

Lukioikäisten päihteiden käyttö on lisääntynyt.

Ratkaisu:

– Lempäälässä keskitytään tunnistamaan ongelmat ja keskittämään resurssit parempaan hoitoon. Avohoitoa suositaan laitoshoidon sijaan. Puuttuminen ongelmiin varhaisessa vaihessa on olennaista.

– Nuorten tukipalveluista vastaava Ohjaamo auttaa nuoria, joilla ei ole jatkosuunnitelmia. Tulevaisuudessa Lempäälään tarvitaan nuorten toimintakeskus, matalan kynnyksen paikka, jossa mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät voivat kokea yhteisöllisyyttä.

3. Psykiatrinen hoito ja kuntoutus

Ongelma:

Mielenterveyshoidon jatkoseuranta ontuu.

Ratkaisu:

– Perusterveydenhuollon sairaanhoitajien määrää on lisättävä, jotta sujuva hoidon jatkuminen mielenterveystyössä on mahdollista. Yksi askel eteenpäin on hiljattain perustettu depressiohoitajan toimi.

– Hoidon jatkuminen erikoissairaanhoidossa ei lievemmistä häiriöistä kärsivien kohdalla ole järkevää. Lempäälässä halutaan tehdä enemmän päivittäisiä kotikäyntejä sairaalahoidon sijaan, etenkin, kun kysymys on jatkoseurannasta.

4. Päihdeongelmien hoitojärjestelmien kehittäminen

Ongelma:

Päihteiden vuoksi sairaalahoidossa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla olevien potilaiden määrä on lisääntynyt.

Mielenterveys2Ratkaisu:

–  Hoitomuoto on muutttumassa avoihoitopainotteisemmaksi kuin aiemmin. Lempäälässä päihdepotilaita hoidetaan laitoshoidossa vähemmän kuin muissa ympäristökunnissa.

– Suurin osa päihdeongelmaisista hoidetaan Lempäälässä perusterveydenhuollossa. Perusterveydenhuollon osaamista ja roolia vahvistetaan edelleen päihdeasioissa.

– Puheeksi ottamiseen, läheisten huomioimiseen ja korvaushoitojen jatkamiseen panostetaan. Lempäälässä kehitetään parhaillaan monialaista päihdepalvelujen asiakasohjausta. Lisäksi yhteistyötä tehdään muun muassa seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa.

5. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Ongelma:

Asumismuotojen laadunvalvontaa halutaan kehittää.

Ratkaisu:

– Lempäälässä etsitään uusia tapoja järjestää tukiasumista, esimerkiksi Ehtookodossa ja Sininauhassa. Ennen kaikkea tuemme itsenäiseen asumiseen kannustavia palveluja. Nyt oikeanlaisia asumispalveluja ei ole riittävästi.

– Kuntoutujaa on järkevämpää hoitaa niin sanotusti normaaliympäristössä kuin sairaalassa. KUHA-projektissa kilpailutetaan palveluasumista

6. Ikääntyneiden psyykkinen hyvinvointi

Ongelma:

Yksinäisten vanhusten määrä on kasvussa.

Ratkaisu:

– Yksinäiset vanhukset otetaan erityisen tarkastelun kohteeksi. Heitä kannustetaan ystäväpiiritoimintaan ja muuhun ryhmätoimintaan.

– Yksi uusi suunta on lisätä tiedonkulkua ja yhdistää osaamista kotipalvelun ja kotisairaanhoidon välillä. Myös Toimela-talon toimintaa halutaan laajentaa ja Ehtookodon tuettua palveluasumista lisätä. Vanhusten kohdalla psykiatrian ja geriatrian puuttuminen varhaisessa vaiheessa on erityisen tärkeätä.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?