Kuljun Asemakylään hengenvaarallinen tie

Lempäälän kunnan ympäristöjaosto on kokouksessaan 16.6.2015 tehnyt käsittämättömän päätöksen ja antanut luvan kalliokiviaineksen louhinta- ja murskaustoimintaan Asemakylässä (Karhumäki) vaikka hanketta vastusti adressilla yli 300 allekirjoittajaa. Lupa on myönnetty kymmeneksi vuodeksi.

Ympäristöjaoston tekemän päätöksen perusteluissa todetaan, että teiden ja katujen käyttäjien liikenneturvallisuus ei liity toiminnasta aiheutuvaan ympäristön pilaantumiseen, eikä liikenneturvallisuutta voida tämän vuoksi ottaa huomioon lupaharkinnassa.  Ympäristönsuojelulain 42§ (86/2000) mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, että toiminta yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa ei aiheuta terveyshaittaa. Hankkeen terveyshaitat tulee arvioida ympäristölupaa myönnettäessä ja Karhumäen murskaamohankkeen liikenne aiheuttaa selkeän hengenvaaran Asemakylässä.

ELY-keskus totesi, että ympäristövaikutukset olisi tullut arvioida, mutta Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi tämän. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kuitenkin velvoitti, että Lempäälän kunnan lupamenettelyssä tulee ottaa huomioon tiestön soveltuvuus maa-ainesten ottoon ja kuljetusten vaikutukset. Kiviaineksen ja murskeen kuljettaminen on luvassa sallittu 12 kk. Murskaamotoimintaa saa luvan mukaan tehdä 1.9.–30.4. välisenä aikana, mutta muualta tuodaan kiviainesta murskattavaksi ja mursketta viedään koko vuoden ajan.

Ympäristölautakunnan kokouksessa Hannele Hemminki esitti ja Tuula Grönfors kannatti, että asia oltaisiin palautettu uudelleen valmisteltavaksi liikenteen vaikutuksien tarkempaa selvitystä varten. Silja Frigård, Marko Laurila, Kari Valakoski ja Hannu Kiviaho eivät katsoneet tarkempia liikenne- tai meluselvityksiä tarpeelliseksi ja äänestivät hankkeen hyväksymisen puolesta äänin 4–3.

Maa-aineslain mukaan ”ottamistoiminnasta ei saa aiheutua asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa”. Asemakylän murskaamosta (Karhumäki) aiheutuu asutukselle välittömiä liikenneturvallisuus-, melu- ja tärinähaittoja.

ELY-keskus on todennut lupahakemuslausunnossaan Lempäälän kunnalle 3.9.2013, että: ”Maa-aineskuljetusten osalta, ottoalueelta tarvealueille, tulee huomioida kuljetusten sujuvuuden lisäksi liikenneturvallisuus. Ongelmalliseksi kuljetusten järjestämisen tekee se, että maa-aineksia ei saada alueelta (Karhumäki) maanteille kulkematta taajama-alueen läpi…  Ongelmallisin kohta liikenneturvallisuusmielessä on Kylmäkorventiellä Asemakylän taajama-alueella. Taajamarakenne on tiessä kiinni ja tie on erittäin kapea ja mutkainen. Tätä kautta matka maanteille olisi varsin lyhyt, mutta Kylmäkorventie ei nykyisellään sovellu maa-ainesten ajoon.” .

Tästä huolimatta Tiia Levonmaa, Elina Laukkanen ja Marjo Sairanen FCG – Juha Kallosen edustajana ovat tarkastuskäynnillä 21.5.2015 Asemakylässä todenneet, että liikenne todellisuudessa jakautuisi Sorvalammintien ja Kylmäkorventien kesken.

”Olen valmis itse tekemään vaikka kevyenliikenteenväylän tien molemmille puolille, jotta kulkeminen olisi turvallista. Ei minun intressissäni ole luoda turvattomia olosuhteita kenellekään.” lupasi Juha Kallonen (L,VS 29.8.2013), kun hanke lähti vireille.

Kylmäkorventie on Lempäälän kunnan tie. Kuka rakentaa kevyenliikenteen väylät Kylmäkorventien molemmille puolille, Lempäälän kunta vai Juha Kallonen? Miten tämä käytännössä onnistuu, sillä talot ovat tiessä kiinni? Mutkaiselle ja vaaralliselle (paikoin jopa vain viisi metriä leveälle) Kylmäkorventielle on jo nykyisellä liikenteellä pyydetty toistuvasti hidasteita liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Tehdyt meluselvitykset ovat edelleen niin summittaisia ja kaavakuvat niin suurella mittakaavalla, että liikennemelun vaikutuksia asutukseen on mahdotonta arvioida. Asemakylän murskaamohankkeen vaikutukset Kuljun Asemakylän asukkaille ovat todella pelottavat.

 

Lempäälän Kuljun Asemakylän Omakotiyhdistys Ry.

Kyösti Huhtala, Kati Myllyniemi, Anne Lintunen, Petri Kokko ja Päivi Roiha

Jarkko Lahtinen, Lempäälän kunnanvaltuutettu

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?