Lempäälän kunta: Ei tarvetta muuttaa kallionoton lupapäätöstä

Asemakylässä asuvat Anna-Maria Mustonen ja Nelly-koira eivät lainkaan pidä siitä, että kuorma-autoralli alkaa Kylmäkorventiellä läpi asutuksen. Kuva: Erkki Koivisto

Asemakylässä asuvat Anna-Maria Mustonen ja Nelly-koira eivät lainkaan pidä siitä, että kuorma-autoralli alkaa Kylmäkorventiellä läpi asutuksen. Kuva: Erkki Koivisto

Lempäälän ympäristöjaosto katsoo, ettei sen myöntämästä maa-ainesluvasta kalliokiviaineksen ottamiselle tehdyillä valituksilla ole tuotu esiin sellaisia seikkoja, joiden perusteella päätöstä olisi muutettava.

Lausuntonsa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle antanut ympäristöjaosto myönsi 24. kesäkuuta äänestyspäätöksellä 10 vuoden maa-ainesluvan kallion louhintaan ja murskaukseen Kuljun Asemakylän maastossa. Päätöksestä tehdyissä useissa valituksissa vaaditaan muun muassa ympäristöjaoston päätöksen kumoamista sekä tieliikenneyhteyden muuttamista Kylmäkorventieltä etelään Vanattarantien suuntaan.

Kuljetukset liikennöidään Kylmäkorventien kautta Kuljun Asematielle sekä Sorvalammentien ja Vanattarantien kautta. Kuljetukset joudutaan tekemään asutuksen läpi. Murskekuljetuksia lähtee keskimäärin 30–60 vuorokaudessa.

Ympäristöjaosto mainitsee lausunnossaan, että kiviaineksen ottotoiminta sijaitsee lähimmillään 800 metrin  etäisyydellä asutuksesta ja 900 metrin etäisyydellä loma-asutuksesta, ja suurimman haitan kiviaineksen ottotoiminnasta asutukselle liittyvänkin kuljetusliikenteen aiheuttamiin haittoihin tienvarren asukkaille. Ympäristöjaoston näkemyksen mukaan ottamistoiminnasta aiheutuvasta liikenteestä ei ennalta arvioiden aiheudu asutukselle tai ympäristölle sellaista haittaa, jota voitaisiin pitää maa-ainesluvan myöntämisen esteenä.

Myöskään erikseen tehtyjen meluselvitysten perustella liikenteen melulla ei jaoston mukaan ole vastaavanlaista yhteisvaikutusta.

Maaperän arseenin ei arvioida aiheuttavan alueella haittaa tai vaaraa. Alueelta ei ole kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tiedossa olevia lepakkohavaintoja eikä ilveksen pesintää tai lajihavaintoja.

Luontoselvityksen perusteella alueella ei ole sellaisia biotooppeja, joista voisi löytyä tavallista talousmetsää arvokkaampia luontoarvoja.

Alueen kautta kulkeva Birgitan polku perustuu lausunnon mukaan maanomistajien kanssa tehtyihin suullisiin sopimuksiin polun sijainnista eikä siitä ole tehty maankäyttösopimusta. Ympäristöjaosto toteaa lausunnossaan, että maa-aineksen ottaja on velvollinen korvaamaan ympäristön tonteille, rakennuksille ja tiestölle otosta mahdollisesti aiheutuvat haitat ja vahingot.

Ympäristöjaoston jäsen Juha Tikkanen (kesk.) jätti päätökseen eriävän mielipiteensä:

– Asuinalueen läpi kulkeva tieväylä kapeudessaan on liikenteellisesti raskaalla kalustolla kuljettaessa kuolemanloukku. Eikö lapsen henki ole tärkeämpi kuin lain  tunnustama ilves tai lepakko?

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?