KHO hylkäsi kompostitoiminnasta Vesilahdessa tehdyn valituksen

Korkein hallinto-oikeus on 13. kesäkuuta tekemällään päätöksellä hylännyt Vesilahdessa harjoitettavan kompostointitoiminnan ympäristöluvasta tehdyn valituksen ja pysyttänyt hallinto-oikeuden asiasta tekemän päätöksen entisellään. KHO hylkäsi muutoksenhakijoiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Muutoksenhakijoiden asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat noin 300–500 metrin etäisyydellä kompostointikentästä. Kolme valittajaa näkee olosuhteiden olevan naapuruston kannalta kohtuuttomat hajuhaittojen takia.

 

Pirkanmaan ympäristökeskus oli vuonna 2005 myöntänyt ympäristöluvan kompostointikentän toimintaan Vesilahdessa Mantereen kylässä. Valittaja oli vuosina 2006–07 useasti vaatinut toiminnan lopettamista. Ympäristökeskus edellytti kuitenkin vain joitakin  lupamääräysten täsmennyksiä uuteen lupahakemukseen, kuten selvityksen tekemistä aktiivivaiheen kompostoinnin suorittamisesta suljetussa tilassa.

Nykyisin toiminnan ympäristölupa-asiat kuuluvat Vesilahden ympäristö- ja ympäristölautakunnalle. Se tarkisti vuonna 2014 ympäristöluvan lupamääräykset, joiden mukaan laitoksella saa käsitellä jätevedenpuhdistamon lietettä, hevosenlantaa ja tukiaineita yhteensä 9 000 tonnia vuodessa. Tavaran vastaanotto, sekoitus, kompostointi ja varastointi on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu kohtuutonta haju-, pöly- tai meluhaittaa, roskaantumista, maaperän tai pinta- ja pohjavesien pilaantumista.

Lupaehtojen mukaan kompostointi aumoissa on toteutettava siten, että hajuhaitat ovat mahdollisimman vähäiset. Lietettä ei saa seisottaa kentällä niin, että se alkaa mädäntyä.

Lisäksi kompostointiaumojen ilmastuskääntäminen on tehtävä sellaisissa oloissa, jolloin ilmavirtaus on poispäin lähiasutuksesta. Aktiivivaiheessa olevat aumat on peitettävä hajuja absorboivalla tai niiden kulkeutumista ehkäisevällä materiaalilla.

 

KHO:lle jätetty valitus koski Vaasan hallinto-oikeuden 25. elokuuta vuonna 2017 tekemää päätöstä, jossa hallinto-oikeus hylkäsi sille jätetyn valituksen, jossa vaadittiin ympäristöluvan tarkistamista,  kompostoinnin siirtämistä suljettuun tilaan ja toissijaisesti asian palauttamista Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus oli lisännyt lupamääräyksiin velvoitteen kompostoijalle suorittamaan ilmavirtausten havainnoinnin ilmatieteen laitoksen sääennusteiden sekä tuulensuunnan havaintovälineen avulla. Toiminnanharjoittaja myös velvoitettiin teettämään selvityksen aktiivivaiheen kompostoinnin suorittamisesta suljetussa tilassa hajuja vähentävällä tavalla. Hallinto-oikeus hylkäsi muutoksenhakijan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

 

Maanparannuskompostoinnin valmistus tapahtuu kompostoimalla kentällä puhdistamolietteitä ja hevosen lantaa. Tukiaineena käytetään olkea ja heinää sekä turvetta. Puhdistamolietettä tuodaan noin 30 kertaa vuodessa.

Kompostointitoiminnasta aiheutuu haju-, hiilidioksidi- ja metaanipäästöjä sekä mikrobipäästöjä, kun kompostoitava materiaali hajoaa. Haju- ja metaanipäästöjen määrä pyritään pitämään vähäisenä muun muassa sekoittamalla kompostiaumoihin tukiainetta ja kääntämällä aumoja usein.

Hallinto-oikeus katsoi, että jätteenkäsittelylaitoksen toiminnasta lupamääräysten mukaisesti toimittaessa ei voida katsoa aiheutuvan terveyshaittaa eikä merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?