Kolmannen yläkoulun kaava valmis – historiaa aiotaan säilyttää

Lempäälän kolmannen yläkoulun kaavoitus on herättänyt huolta, koska vanhan koulurakennuksen ja tontin laidalla sijaitsevien historiallisten kanavarakennusten kohtalot ovat olleet vaakalaudalla.

 

Entisen Kanavan koulun rakennuksen ja historiallisen kanavanvartijan pihapiirin välissä on vain verkkoaita ja parkkipaikan kohdalla tiheä pensasaita.

Kanavan koulun tontille suunnitellun kolmannen yläkoulun vaatima asemakaavan muutos on hyväksytty kunnanvaltuustossa viime keskiviikkona. Kokouksessa valtuutettu Mikko Kärki (kesk.) esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun, mutta esitystä ei kannatettu.

Kaavassa korostuu vanhan säilyttäminen. Niin sanottu kanavanvartijan pihapiiri rakennuksineen säilytetään koskemattomana; vuonna 1872 rakennettu kanavanvartijan virkatalona toiminut rakennus sijaitsee Kanavan koulun tontin laidalla, ja sen läheisyydessä on myös ulkorakennus, kaivo ja maakellari.

Lisäksi kaavaan on kirjattu, että tontin suunnittelussa säilytetään purettavaksi määrätyn vanhan koulurakennuksen rakennushistoriaa tavalla tai toisella. Tätä seikkaa on kaavasuunnittelun eri vaiheissa puitu erityisen paljon, koska luonnosvaiheen jälkeen varsinaisen kaavaehdotuksen pohjaksi valittiin kunnan kaavoittajien suosituksesta vaihtoehto, jossa vanha koulurakennus puretaan kokonaan uuden tieltä.

Lopullisessa kunnanvaltuuston hyväksymässä kaavassa on tehty kompromissi sitoutumalla vanhan rakennuksen osien, materiaalien tai rakenteiden säilyttämiseen ”siinä määrin, että rakennushistoriallisesti merkittävä kerroksellisuus on tunnistettavissa”. Kerroksellisuus viittaa siihen, että eri aikakausina tehdyt rakenteet kuvaavat eri aikakausien rakennusteknisiä piirteitä.

Kivutonta kaavan yksityiskohdista päättäminen ei ole ollut.

Kanavan alueen historiallisen ympäristön ja vanhan koulurakennuksen säilyttämistä ovat ajaneet Pirkanmaan ely-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo ja Pirkanmaan liitto, jotka ovat olleet kaavasuunnittelussa paitsi lausunnonantajina, myös neuvottelukumppaneina. Ely-keskus on valtion alueviranomainen, jonka toimialaan kuuluu yhtenä osana kuntien maankäytön valvonta. Pirkanmaan maakuntamuseo taas on museoviranomainen, ja Pirkanmaan liitto on maakunnan tasolla vaikuttava kaikkien Pirkanmaan 22 kunnan omistama kuntayhtymä.

Lempäälän kolmannen yläkoulun tontin kaavoitukseen ovat siis vaikuttaneet monenlaiset näkökulmat. Lempäälän kunnan kaavoitusarkkitehti Maija Villanen on tyytyväinen siihen, että kaava hyväksyttiin vaikeiden neuvotteluiden jälkeen.

– Kyllä tässä on käyty todella pitkään monimutkaisia keskusteluita. Eri vaakakupeissa ovat painaneet varsin vastakkaiset näkemykset, Villanen toteaa.

Villanen tarkoittaa erityisesti sitä ristiriitaa, että viranomaiset ovat halunneet säilyttää 60 vuotta vanhan koulurakennuksen sen rakennushistorian tähden, kun taas kunta haluaa purkaa sen.

Suojelunäkökulmaa tukee tieto siitä, että koulurakennuksen voidaan katsoa edustavan rakennustekniikan murrosta. Kanavan koulu, eli entinen Lempäälän lukio, rakennettiin vuonna 1958, ja sitä laajennettiin liki 10 vuotta myöhemmin. Villasen mukaan 1950-luvulla rakentaminen oli yksityiskohtaista ja paljon käsityötä vaativaa, kun taas 1960-luvulle tultaessa alettiin siirtyä valmisosien käyttöön ja siten teollisempaan rakentamiseen.

Kunta taas perustelee purkamispäätöstä sillä, että rakennuksen korjaaminen ja sisäilmaongelmien kitkeminen on vaikeaa, eikä se takaa kuluneelle rakennukselle pitkää käyttöikää. Vanha koulurakennus olisi lisäksi sellaisenaan ollut liian pieni uuden yläkoulun tilatarpeisiin nähden.

Kanavanvartijan pihapiirissä on ulkorakennus, jonka kulman taakse vanhan koulurakennuksen tilalle rakennetaan Lempäälän kolmas yläkoulu.

Vanhan säilyttämisen puolestapuhujat ovat vedonneet siihen, että kuntapäättäjien aikaisemmin hyväksymässä Lempäälän keskustan osayleiskaavassa koulurakennus oli merkitty suojeltavaksi. Hyväksytty koulutontin kaava ei määritä koulurakennusta suojeltavaksi, mutta edellyttää sen rakennushistorian jonkinlaista säilyttämistä.

Lisäksi Pirkanmaan maakuntakaavassa linjataan, että Kanavan alueen kulttuuriympäristöä ja maisemaa täytyy erityisesti vaalia. Hyväksytyssä kaavassa perinnemaiseman eheyttä edistää kanavanvartijan pihapiirin suojelumerkintä ja lisäksi se, että tontin etelälaidalle suunniteltu liikuntahalli on nyt kaavoitettu lähemmäs Tampereentietä, eli aiottua kauemmas kanavanvartijan pihapiiristä. Yleiskaavojen linjauksia on siis kunnioitettu, vaikkakin koulurakennuksen osalta varsin ohuesti.

Kaavoitusarkkitehdin mukaan uuden koulun suunnitteleminen tyhjälle tontille on yksinkertaisesti kunnan näkökulmasta järkevin ratkaisu.

– Ehkä suurin ongelma vanhan rakennuksen säilyttämisessä olisi sen käytettävyys. Rakennuksen eri kerroksissa on noin 15 eri tasoa, joten monenlaisia portaita ja kynnyksiä on paljon. Siksi koulun suunnitteleminen esteettömäksi olisi hyvin hankalaa, Villanen tiivistää.

Jotain rakennuksen historiasta on nyt kuitenkin sitouduttu säilyttämään. Sen suunnitteleminen, miten vanhan rakennuksen osia tai rakenteita säilytetään uuden koulun suunnittelussa, on vasta edessä päin. Jos kaavasta ei tule valitusajan aikana valituksia, kaava tulee lainvoimaiseksi ja uutta koulua voidaan alkaa suunnitella.

Villasen mukaan suunnittelijan työtä ei haluta rajoittaa etukäteen, vaan vanhan säilyttäminen suunnitellaan rinta rinnan uuden rakennuksen kanssa.

– Olisi hienoa, jos voisimme säilyttää esimerkiksi sisäänkäynnin katoksen tai vanhan rakennuksen tiiliä muistumana vanhasta koulusta. Tiiliä voitaisiin käyttää vaikkapa pihan elementeissä.

TERVE!

Tämä sisältö on lehden tilaajille.
Tutustu 5 viikkoa vain 1,90 €.