asemakaava

Kiviahossa kaavoitusta jarruttanut kalasääsken pesä on pudonnut

Kirjautuneille

Kalasääsken pesä on jarruttanut kunnan aikeita kaavoittaa Lempäälän Kiviahon pohjoisosissa. Pesän on kuitenkin kesäkuussa havaittu pudonneen. Kiviahon pohjoisosan asemakaavan hyväksymispäätöksestä oli valitettu keväällä 2017 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätti viime joulukuussa hylätä valituksen, mistä tänä vuonna valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kunta oli vuonna 2015 asemakaavan muutoksella aikeissa laajentaa Kiviahon pohjoisosan aluetta matkaviestinliikenteen tukimastolle. Samalla pääosin…

Annistoon aiotun pientaloalueen kaava uudelleen nähtäville

Vuoreksen Anniston alueen kaavamuutos pannaan Lempäälässä uudestaan nähtäville. Kaavamuutoksella alueelle voisi rakentua 400 asukkaan pientaloalue. Olemassa olevan asutuksen tiivistämisen lisäksi alueelle tulisi erillispientalokortteleita ja rivitaloja. Uusia rantatontteja olisi neljä. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä jo keväällä 2014, jolloin ehdotuksesta tuli neljä lausuntoa ja yhdeksän muistutusta. Kaavaan sittemmin tehtyjen muutosten vuoksi se asetetaan uudelleen nähtäville. Muutokset koskevat Rieskamäentien…

Rakennuskieltoja jatkettiin Lempäälän keskustassa

Rakennuskielto osassa Lempäälän keskustaa jatkuu. Kunnanhallitus päätti maanantaina 20. huhtikuuta jatkaa rakennuskieltoa Halkolan ja Lempon alueilla. Rakennuskiellon perusteena on asemakaavan uudistaminen. Toinen kortteleista käsittää Halkolantien ja junaradan välisen alueen, missä sijaitsee muun muassa auto- ja konevuokraamo J. Lundán. Toinen kortteli rajautuu Manttaalitiehen ja Puistokatuun. Alueet ovat rakennuskiellossa 31.12.2016 asti. Samassa kokouksessa kunnanhallitus päätti jatkaa rakennuskieltoa myös…

Kaava: tukiasema ja omakotitontteja Kiviahoon

Kiviahon asemakaavan laajentamissuunnitelmat hyväksyttiin Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaostossa. Jaosto päätti 5. maaliskuuta Kiviahon pohjoisosan laajennuksen asemakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmien asettamisesta nähtäville. Kunnanvaltuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaan Kiviahon pohjoisosan laajennuksen asemakaavaa on vuoden 2015 aikana kaikissa tilanteissa vietävä eteenpäin. Suunnitelmissa on, että Kiviahon asuntoalueen pohjoisosaan tulisi matkaviestintukiasema sekä omakotitontteja.

Järvenrannan asemakaavaehdotus nähtäville

Vesilahden kunnanhallitus on asettanut nähtäville Järvenrannan asemakaavaehdotuksen. Asemakaava jakautuu kahteen osaa, pohjoisempaan ja eteläisempään. Pohjoisempi kaavan alueista sijoittuu Tanskan ja Kaussan alueille ja sille on osoitettu yhteensä 22 pientalotonttia. Tonttien keskikoko on 1348 neliömetriä. Eteläisemmälle Lammashaan alueelle taas on osoitettu 6 uutta tonttia, joiden keskikoko on 2750 neliömetriä.

Uuden lukion ja Piiponpellon suunnitelmat etenevät

Tredu-kampuksen ja Ryynikän alueen asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat on asetettu nähtäville. Tredun asemakaavan muutos mahdollistaa Tampereen seudun ammattiopiston ja Lempäälän lukion tilojen sijoittamisen Tredun nykyisen kiinteistön yhteyteen. Kiinteistöllä ei ole asemakaavaa. Kaavoittaja arvioi, miten asemakaava vaikuttaa  rakennettuun ympäristöön ja luonnonympäristöön.  Kaavoituksen yhteydessä arvioidaan kaavan vaikutukset muun muassa Ahtialanjärven Natura-alueeseen, pohjaveteen, yhdyskuntarakenteeseen, palveluihin ja virkistykseen. Myös…

Kuljuun yli sata uutta asukasta

Kuljun väkimäärä kasvaa entisestään, jos Kuljun koulun ja Ketunmäenvälisen alueen asemakaavaehdotus toteutuu. Arvioitu asukasmäärän lisäys on noin 130–150 asukasta. Ehdotuksen toteutuessa Kuljun koulua voidaan laajennetaan 600 oppilaan kouluksi. Lisärakentaminen sijoittuu nykyisen koulurakennuksen ja Tampereentien väliin. Koulun tonttia on tarkoitus laajentaa 2,5 hehtaarista yli 4 hehtaarin kokoiseksi. Myös rakennusoikeus laajenee huomattavasti, noin 6 000 kerrosneliömetristä 16 000 kerrosneliömetriin. Muutokset…

Vuoreksen Anniston alueen asemakaava nähtäville

Lempäälän kunnan kaavoitus- ja rakennusjaosto on päättänyt asettaa Vuoreksen Anniston alueen asemakaavan nähtäville ja pyytää niistä lausunnot. Kunnassa on tehty päätös Anniston alueen kaavoituksen aloittamisesta jo vuonna 2004, jolloin Lempäälän kunnan nykyinen kaavoituspäällikkö Ilari Rasimus Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiylioppilaana laati diplomityönään alueelle kaksi alustavaa asemakaavaluonnosta. Asemakaavaprosessi on pitkittynyt, koska Lempäälän kunta odotti Tampereen Vuoreksen alueen…