Sulkavuori

Keskuspuhdistamo sai rakennusluvan

Lempäälän jätevedenpuhdistamo aiotaan lakkauttaa, kun Tampereen Sulkavuoreen suunniteltu keskuspuhdistamo valmistuu loppuvuodesta 2023. Sulkavuoreen rakennettavalle keskuspuhdistamolle on myönnetty rakennuslupa. Lupa mahdollistaa sekä jäteveden puhdistamiseen käytettävien luolatilojen rakentamisen että maanpäällisten rakennusten pystyttämisen. Hanke sai kesän aluksi myös vesilain mukaisen luvan rakentaa Raholan jätevedenpuhdistamon ja Haikan välinen paineviemäri Pyhäjärven pohjaan. Keskuspuhdistamolle on niin ikään myönnetty ympäristölupa, mutta Pirkanmaan…

Kuljun siirtoviemäri vie jätevedet keskuspuhdistamolle

Tilaajille

Uusi keskuspuhdistamo Tampereen Sulkavuoressa valmistuu aikataulun mukaan 2023–24. Lempäälän ja Vesilahden jätevedet johdetaan sinne siten, että Kuljun ja Vanattaran suuntien jätevedet ohjataan Sulkavuoreen heti keskuspuhdistamon valmistuttua ja vuoteen 2026 mennessä molempien kuntien jätevedet ohjataan sinne kokonaisuudessaan. Uuden siirtoviemärin rakentaminen Kuljussa Tampereen suuntaan alkoi maanantaina 12. maaliskuuta puuston poistolla Tampereentien varressa sen itäpuolella Honkaniementien liittymän kohdalla….

Keskuspuhdistamo hakee lisärahoitusta

Keskuspuhdistamo-hanke käynnistää rakentamisvaihetta ja hakee siihen liittyen omistajiltaan lisärahoitusta. – Lisärahoituksen tarkoituksena on vähentää lainarahan määrää, myöhentää korollisen vieraan pääoman nostoa ja pitää hankkeen vaikutukset jätevesimaksuihin kohtuullisena, sanoo Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen. Omalla pääomalla rahoitetaan Sulkavuoren keskuspuhdistamon aluetyöt, louhinnan aloitusvaihe ja yhteisurakoita. Keskuspuhdistamo-hankkeen rahoitustarve on noin 300 miljoonaa euroa, johon nyt haetaan…

Tampereen seudun keskuspuhdistamon suunnitelmat lähes valmiit

Tampereen seudun keskuspuhdistamon suunnittelu on loppusuoralla. Syksyllä 2015 käynnistynyt mittava yksityiskohtainen suunnittelutyö saadaan päätökseen keväällä 2017. Tänä aikana on hiottu Tampereen Sulkavuoren kallioon sijoittuvan varsinaisen puhdistamon tilaratkaisuja, jätevedenpuhdistuksen teknisiä ratkaisuja ja ratkaistu jätevesien johtamisjärjestelyihin liittyvät kysymykset. Puhdistustekniikka on korkeatasoinen, koeteltu biologis-kemiallinen prosessi. Hyvää on myös mahdollisuudet laajentaa puhdistamoa merkittävästi, mikäli tulevaisuudessa tarvetta tulee. Keskuspuhdistamohanke on…

Sulkavuoren keskusjätevedenpuhdistamon asemakaavoitus alkaa

Sulkavuoren alueelle suunnitellun Tampereen seudun keskuspuhdistamon asemakaavoitus alkaa. Asemakaavassa varaudutaan syvälle maanpinnan alapuolelle sijoittuvan jäteveden siirtotunnelin rakentamiseen. Alue sijoittuu Pyhäjärven rannan ja pääradan väliin Hatanpään nykyisten työpaikkakorttelien alueelle Viinikanlahdesta Vihilahteen.  Pyhäjärveen johdettavien jätevesien vedenalaisen purkuputken maanpuoleinen pää on suunniteltu Vihilahden rantaan, johon sijoittuu puhdistamojärjestelmään liittyviä pumppaamo- ja huoltotoimintoja. Maan alle tulee osa lämpöpumppulaitoksen tiloista. Vihilahdesta…

Lempäälä ja Vesilahti haluavat pienemmällä osuudella keskuspuhdistamohankkeeseen

Lempäälän kunnanhallitus esittää -valtuustolle, että kunta ei lähde mukaan aiheuttamisperusteen mukaisella kustannusjaolla Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:öön. Lempäälän  kunta haluaa sen sijaan tulla mukaan yhtiöön erikseen tarkistettavalla kustannusjaolla, jossa Lempäälän  osuus olisi noin 2 000 kuutiota vuodessa kattaen Sääksjärven, Kuljun sekä mahdollisesti Vanttaran alueen jätevedet. Lempäälän kunnan mukaan siirtolinjojen kustannusjaossa on otettava huomioon Lempäälän jo aiemmin…

Sulkavuoren arviointiselostuksessa täsmentämisen varaa

Lempäälän kunnan ympäristöjaosto katsoo Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen Tampereen Sulkavuoren vaihtoehdon ympäristövaikutusten arviointiselostuksen olevan erittäin laaja ja kattavaa. Lausuntonsa kunnanhallitukselle antanut jaosto katsoo kuitenkin, että arviointiselostuksen tiivistelmätekstit ja yhteenvetotaulukot eivät vastaa kaikilta osin varsinaisen tekstiosan sisältöä ja päätelmiä. – Lempäälän puronvarsilehtojen osalta todetaan yhteenveto- ja tiivistelmätaulukoissa lehtoihin kohdistuvan vähäisiä vaikutuksia siirtolinjan rakentamisen yhteydessä, mutta että lehdot ovat…

Sulkavuorella ja Ruduksen Sääksjärvi-hankkeella kytkös

Tampereen Sulkavuoreen suunniteltu Pirkanmaan keskuspuhdistamohankkeen ympäristövai­ku­tus­ten arviointiselostus (YVA) on nähtävillä ja siitä voi esittää kirjallisia mielipiteitä 4. huhtikuuta mennessä. YVA:sta löytyy yllättävä kytkös Ruduksen Sääksjärvi-hankkeeseen, joka Lempäälän päättäjien kannattaisi tarkasti huomioida. YVA:ssa todetaan, että keskuspuhdistamohanke liittyy Tampereen seudun kiviaineshankkeisiin si­kä­li, että Sulkavuoren vaihtoehdossa louhitaan kalliopuhdistamosta ja siirtotunneleista suuret mää­­rät louhetta. Ruduksen hankkeessa Sääksjärvelle on suunniteltu…