Perusteltu valitus ei ole farssi, mutta Lempäälän seurakunnan suhtautu­minen hyvän hallinnon vaatimuksiin on kyllä farssi

Varatuomari Markku Leino kirjoitti LVS:ssä 30.10. sinällään hyvän kirjoituksen demokratiasta. Hä­nen viittauksensa Lempäälän seurakuntaan ei kuitenkaan osu kohdalleen. Demokratia voi toimia vain, jos sillä on yhteisesti sovitut säännöt ja niitä kunnioitetaan ja niiden mukaan toimitaan. Suo­messa on selkeät yhteisesti sovitut säännöt. Kirkon puolella kirkkolaki ja kirkkojärjestys.

Suomen perustuslaki (2 §) edellyttää, että ”julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia”. Seurakunnan toiminta on julkista toimintaa. Lempäälän seurakunnan hallinnon ongelmat tulevat välinpitämättömyydestä, osaamattomuudesta tai molemmista yhteisesti sovittujen sääntöjen noudattamisessa. Molemmat osoittavat huonoa hal­lintokulttuuria.

Vuosi sitten Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi kahdella päätöksellään kaksi Lempäälän kirk­ko­valtuuston päätöstä todeten kirkkoherran, kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja kahden kirkkoneuvos­ton jäsenen osallistuneen esteellisinä asian käsittelyyn. Sen jälkeen esteellisyyteen kiinnitettiin hy­vin huomiota, kunnes 8.10.2019 kirkkoneuvoston kokouksessa siinä taas ryhdyttiin lipsumaan.

Oleellisin virhe syksyn 2019 käsittelyissä koski kuitenkin Lempäälä-taloasian valmistelua kirkko­valtuuston kokoukseen 24.9.2019. Valmistelu tapahtui kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työ­järjestyksen vastaisesti, eikä sitä useista huomautuksista huolimatta haluttu korjata.

Kirkkovaltuuston päätösten on synnyttävä laillisesti oikein ja valmistelun on oltava eri näkökohdat huomioivaa puolueetonta viranhaltijavalmistelua. Elleivät nämä edellytykset täyty, on valitus ihan perustuslaissakin (21 §) säädetty oikeus.

Kirkkovaltuutettu Maikki Hämäläinen-Ylikahri kirjoitti LVS:ssä 9.10., että farssi, jos tästäkin teh­dään valitus. Perusteltu valitus ei ole farssi, mutta farssi on kyllä Lempäälän seurakunnan suhtautu­minen hyvän hallinnon vaatimuksiin. Niissä on kysymys luottamuksesta koko demokraattiseen pää­töksentekoon.

 

Asko Siivola
yrittäjä

Raimo Sirén
kunnallisneuvos

 

Lue myös:

Demokratia on uhattuna Lempäälän seurakunnassa

 

Kirkkovaltuustossa pieni vähemmistö on jarruttanut tilojen vuokraamista Lempäälä-talosta – ”Farssi, jos tästäkin päätöksestä tehdään valitus”