Ahtialanjärvi Lempäälästä ja Onkemäenjärvi Vesilahdesta: Rantalaidunnuksen mahdollisuuksia selvitetään Pirkanmaan lintuvesikohteilla

Rantalaidunnusselvityksen tarkoituksena on löytää potentiaaliset rantalaidunnukseen soveltuvat kohteet Pirkanmaan lintuvesillä. Rantalaidunnus on kustannustehokas keino hoitaa umpeenkasvaneita rantoja. Hoidetuilla rantaniityillä viihtyvät monet vaateliaatkin putkilokasvit ja hyönteiset, ja ne ovat sopivaa elinympäristöä linnuista esimerkiksi kahlaajille ja sorsalinnuille. Rantalaidunnus parantaa alueiden maisemallista arvoa. Kuva: Hanna Hakamäki

Pirkanmaan ELY-keskus selvittää kesällä lintuvesikohteita, joissa voisi hyödyntää rantalaidunnusta. Rantalaidunnuksella voidaan parantaa vesilintujen elinympäristöä. Selvityksessä on mukana Ahtilanjärven Natura-alue Lempäälästä ja Onkemäenjärvi Vesiahdesta.

Maastotyöt aloitetaan kesäkuussa. Maastokäyntien avulla saadaan tietoa kohteiden tämänhetkisestä tilasta ja selvityksessä annetaan soveltuville kohteille kunnostus- ja hoitosuositukset rantalaidunnuksen aloittamiseksi.

Selvityksen yhteydessä potentiaalisten laidunalueiden maanomistajiin ollaan yhteydessä, ja laidunnukseen soveltuville alueille pyritään löytämään laiduntajat. Kaikki kunnostustoimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Pirkanmaan ELY-keskuksella on kuitenkin resursseja kunnostaa ja aidata potentiaalisia laidunkohteita, mikäli löydetään sopivia yhteistyökuvioita. Rantalaidunnuksen tavoitteena on lisätä ja turvata alueen luonnonarvoja ja parantaa erityisesti alueen lintulajiston elinolosuhteita. Hoidon tavoitteena on, että kunnostuksen ja hoidon avulla soveltuville alueille kehittyy matalakasvuinen rantaniitty.