Lietteiden kuljetukset usein haasteellisia

Vanattaran lietteenvastaanottoasema on pellolla parinsadan metrin päässä uudesta Kukkolanmäen asuntoalueesta.

Vanattaran lietteenvastaanottoasema on pellolla parinsadan metrin päässä uudesta Kukkolanmäen asuntoalueesta.

Lempäälän kunta katsoo alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle antamassaan lausunnossa, että Lempäälän kunnalla ei ole tarvetta muuttaa sopimusperusteista sako- ja umpikaivolietteen kuljetusjärjestelmää.

Saostus- ja umpikaivolietteiden kuljetukset ovat usein hyvin haasteellisia, sillä Lempäälän haja-asutusalueilla tiestön kantavuus ja kunto ovat varsinkin roudan sulamisen aikaan niin huono, ettei lietekuljetuksia isolla pumppuautolla pysty tekemään.

Kunta katsoo, että sopimusperusteinen lietteenkuljetus on jätehuollon toimivuuden, yritysten ja asukkaiden kannalta joustava. Lempäälässä viemäriverkostojen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen asukkaille on velvollisuus seurata omaan jätevesijärjestelmäänsä kertyvän lietteen määrää.

Lempäälän Vanattaran lietteenvastaanottoasema on toiminut kunnanhallituksen mukaan hyvin eikä lietteen vastaanotossa tai lietteen johtamisessa viemäriverkostoa pitkin jätevedenpuhdistamolle ole ilmennyt ongelmia. Puhdistamolla linkokuivattu puhdistamoliete on täyttänyt lietteelle asetetut laatuvaatimukset eikä lietteen hyötykäytölle ole ollut esteitä.

Lempäälässä on käytössä sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa sopimusperusteinen kiinteistönomistajan järjestämä jätteenkuljetus.

Lempäälässä saostus- ja umpisäiliölietteiden pääasiallinen vastaanottopaikka on lietteen vastaanottoasema Vanattarassa, josta lietteet johdetaan viemäriverkoston kautta edelleen Lempäälän jätevedenpuhdistamolle. Sinne saavat tuoda lietteitä ainoastaan vesihuoltolaitoksen kanssa tuonnista sopineet kuljettajat. Suurimman osan lietteiden kuljetuksista hoitaa Kaivopumppu Oy sekä vähäisissä määrin muutama muu toiminnanharjoittaja.

Kaikki asumisjätevesilietteet eivät Lempäälässä päädy jätevedenpuhdistamolle, vaan omassa taloudessa syntyvää lietettä kuljetetaan ja hyödynnetään myös omatoimisesti lannoitteena peltoviljelyssä. Hyväksytyn lannoitekäytön edellytyksenä on lietteen hygienisointi kalkilla, kompostoimalla, mädättämällä tai kuivaamalla.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto valmistelee jätelain mukaista sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää koskevaa ehdotusta jätehuoltojaoston päätettäväksi. Jätehuoltojaosto on pyytänyt yhteistoiminta-alueen kunnilta lausuntoa sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmästä ja nykytilasta.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?