Puolet lastensuojelutarpeen selvityksistä valmistuu Lempäälässä määräajassa

Sosiaaliasiamies on  huolestunut toimeentulotukiasioiden käsittelyajoista Lempäälässä. Kun  toimeentulotuen käsittely saisi suosituksen mukaan kestää seitsemän  arkipäivää, Lempäälässä asian käsittely kesti vuonna 2012 pisimmillään 23 arkipäivää. Kuva: Erkki Koivisto

Sosiaaliasiamies on huolestunut toimeentulotukiasioiden käsittelyajoista Lempäälässä. Kun toimeentulotuen käsittely saisi suosituksen mukaan kestää seitsemän arkipäivää, Lempäälässä asian käsittely kesti vuonna 2012 pisimmillään 23 arkipäivää. Kuva: Erkki Koivisto

Sosiaaliasiamiehellä oli vuonna 2012 asiatapahtumia yhteensä 1 688 kappaletta, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 1 575. Asiatapahtumista 37 oli Lempäälästä (51 vuonna 2011) ja kuusi Vesilahdesta neljä vuonna 2011). Valtaosa asiatapahtumista, 1 296, koski Tamperetta. Muut toimialueen kunnat ovat Kangasala, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Valkeakoski ja Ylöjärvi. Sosiaaliasiamiehen toiminta-alueen väestömäärä on noin 393 000 asukasta.

Ylivoimaisesti suurin yhteydenoton tehtäväalue oli vuonna 2012 edellisten vuosien tapaan toimeentulotuki ja toiseksi suurin lastensuojelu. Toimeentulotuen asiatapahtumien määrä nousi selvästi vuodesta 2011. Lastensuojelun yhteydenottojen määrä sen sijaan laski.

Sosiaaliasiamiehen selvitys sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien ja aseman kehityksestä osoittaa, että asiakkaiden yhteydenotoista sosiaalimieheen 71,5 prosenttia liittyi vuonna 2012 toimeentulotukeen. Toimeentulotukeen liittyvien yhteydenottojen määrä on kasvanut joka vuosi. Lähes kaikilla alueen kunnilla on ollut osan aikaa vuodesta vaikeuksia saada toimeentulotuen käsittelyajat pysymään lain vaatimalla tasolla. Vain Valkeakoski, Vesilahti ja Pälkäne ovat pysyneet seitsemän arkipäivän käsittelyajoissa koko vuoden.

Erityisesti Tampereen kaupungin toimeentulotuen käsittelyajat käsittelyajan ylitykset ovat vuonna 2012 työllistäneet sosiaaliasiamiestä. Toimeentulotuen käsittelyaikaa koskevat yhteydenotot nousivat sosiaaliasiamiehellä selvästi edellisestä vuodesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on suosittanut, että kunnat varaisivat toimeentulotuen määrärahoistaan 3,3 prosenttia ehkäisevään toimeentulotukeen. Vain Lempäälä ylitti vuonna 2012 suosituksen. Sosiaaliasiamies pitää huolestuttavana suuntauksena sitä, että puolessa toiminta-alueen kunnista ehkäisevän toimeentulotuen määrää on laskettu viime vuoden aikana.

Lastensuojelutarpeen selvitykset ovat ylittäneet lain salliman määräajan useissa toiminta-alueen kunnissa. Sosiaaliasiamiehen kuntakyselyn vastausten mukaan lastensuojelutarpeen selvitys valmistui vuonna 2012 lakisääteisessä ajassa Vesilahdella ja Pälkäneellä.

Kunnat ovat pääsääntöisesti huolehtineet hyvin palvelun myöntämisestä vammaispalvelun asiakkailleen.

Toimeentulotuessa huolestuttavin
tilanne Lempäälässä

Toimeentulotukiasioiden käsittelyaikojen perusteella huolestuttavin tilanne sosiaaliasiamiehen mukaan on Lempäälässä ja Pirkkalassa. Kun toimeentulotuen käsittely ei Vesilahdessa ylittänyt kertaakaan seitsemään arkipäivää vuonna 2012, Lempäälässä asian käsittely kesti pisimmillään 23 arkipäivää ja Pirkkalassa 20 arkipäivää.

Sosiaaliasiamies kiinnittää huomionsa myös siihen, ettei toiminta-alueen kuntien toimeentulotukiohjeita löydy kuntien internet-sivuilta.

Kunnat myöntävä päättämiensä perusteiden mukaisesti ehkäisevää toimeentulotukea. Toimialueen kunnista vain Lempäälä on noudattanut sosiaali- ja terveysministeriön suositusta, jonka mukaan kunnat varaisivat 3,3 prosenttia varsinaiseen toimeentulotukeen käytettävistä määrärahoistaan ehkäisevään toimeentulotukeen. Lempäälässä ehkäisevän toimeentulotuen osuus on 3,8 prosenttia ja Vesilahdessa 2,7 prosenttia kaikesta toimeentulotuesta. Vuonna 2011  vastaavat luvut olivat 3,65 ja 2,9 prosenttia.

Lastensuojeluilmoitukset
viipyvät Lempäälässä

Lastensuojeluilmoituksista on kuntakyselyn vastausten mukaan kaikki käsitelty seitsemän arkipäivän aikana Kangasalla, Vesilahdella, Ylöjärvellä, Pälkäneellä ja Orivedellä. Ilmoitusten käsittelyssä 90 prosenttiin tai sen yli pääsivät Tampere, Nokia ja Valkeakoski.

Lempäälässä käsittelyprosentti oli 84 ja Pirkkalassa arviolta 66. Sosiaaliasiamies pitää erityisesti Pirkkalan tilannetta huolestuttavana. Sosiaaliasiamies toivoo, että myös Lempäälässä pohdittaisiin, miten lastensuojeluilmoitusten käsittelyä voitaisiin tehostaa.

Kun kunnista vain Vesilahti ja Pälkäne yltävät lastensuojelutarpeen selvitysten valmistumisessa kolmen kuukauden määräajassa täyteen sataan prosenttiin, Nokialla, Valkeakoskella ja Ylöjärvellä yli 90 prosenttia lastensuojelutarpeen selvityksistä on valmistunut määräajassa.

Sosiaaliasiamies toivoo niiden kuntien ryhtyvän aiempaa tarkemmin selvittämään lastensuojelutilannettaan, joissa on jääty kauas 100 prosentista. Erityisen huolestuttavana sosiaaliasiamies pitää Lempäälän kunnan tilannetta, jossa alle puolet (49 %) lastensuojelun selvityksistä valmistuu määräajassa.

Vastaava luku on Vesilahdessa ja Pälkäneellä 100 %, Valkeakoskella 97 %, Nokialla 95 %, Ylöjärvellä 91 %, Orivedellä 80 %, Tampereella 79,2 %, Kangasalla 78 % ja Pirkkalassa 780 (arvio) %.

Päätös asunnon
muutostyöstä kestää

Kehitysvammahuoltoa tai vammaispalvelua koskevia sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia oli vuonna 2012 yhteensä 49. Määrä on hiukan enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin asiatapahtumia kirjattiin 43.

Sosiaaliasiamiehen kuntakyselyn mukaan toiminta-alueen vammaispalveluiden asiakkaat olivat saaneet päätöksen hakemaansa palveluun kohtuullisessa ajassa kuljetuspalveluiden ja henkilökohtaisen avun päätöksissä. Sen sijaan asunnon muutostöissä oli kuntakohtaista hajontaa. Vammaispalvelulain mukaisista asunnon muutostyön päätöksistä valmistui kolmessa kuukaudessa Nokialla, Vesilahdessa, Pälkäneellä ja Valkeakoskella 100 prosenttia, Kangasalla ja Ylöjärvellä 98 prosenttia, Tampereella 97 prosenttia, Pirkkalassa 86 prosenttia, Orivedellä 80 prosenttia ja Lempäälässä 70 prosenttia.

Sosiaaliasiamies toivoo, että erityisesti Lempäälän ja Oriveden kunnissa pohdittaisiin, mistä muihin kuntiin verrattuna alhaisempi prosenttiosuus johtuu ja mitä asialle voisi tehdä.

 

Sosiaaliasiamies toivoo niiden kuntien ryhtyvän aiempaa tarkemmin selvittämään lastensuojelutilannettaan, joissa on jääty kauas 100 prosentista. Erityisen huolestuttavana sosiaaliasiamies pitää Lempäälän kunnan tilannetta, jossa alle puolet (49 %) lastensuojelun selvityksistä valmistuu määräajassa. Kuva: Erkki Koivisto

Sosiaaliasiamies toivoo niiden kuntien ryhtyvän aiempaa tarkemmin selvittämään lastensuojelutilannettaan, joissa on jääty kauas 100 prosentista. Erityisen huolestuttavana sosiaaliasiamies pitää Lempäälän kunnan tilannetta, jossa alle puolet (49 %) lastensuojelun selvityksistä valmistuu määräajassa. Kuva: Erkki Koivisto

Sosiaaliasiamieheltä palautetta Lempäälälle

 

Sosiaaliasiamies toteaa Lempäälästä, että toimeentulotuen resurssit ja menettely on järjestettävä niin, toimenpiteiden käsittelyajat saadaan lainsäädännön asettamalle tasolle. Sosiaaliasiamies toivoo, että Lempäälässä pohdittaisiin, mistä vammaispalveluiden asunnon muutostyön päätösten muita pidempi käsittelyaika johtuu ja mitä asialle voitaisiin tehdä. Myös yksityisiä sosiaalihuollon yksiköitä on informoitava muistutusmenettelystä ja muistutusten ohjaamisesta kunnan kirjaamoon.

Lempäälästä tuli sosiaaliasiamiehelle asiatapahtumia yhteensä 37 eli 14 vähemmän kuin vuonna 2011. Asiatapahtumista 33 koski kunnan omaa sosiaalihuoltoa, yksi yksityistä sosiaalipalvelua kunnan ostopalveluna ja kolme muuta palvelua. Yhteydenottajana oli 25 kertaa asiakas, viisi kertaa edustaja tai muu henkilö ja seitsemässä tapauksessa henkilöstö. 26 tapauksessa ilmaistiin tyytymättömyyttä.

Kunnassa arvioitiin vuonna 2012 olevan kolme pitkäaikaisasunnotonta ja kolme asunnotonta.

Toimeentulotuen asiakkaat tekivät vuoden aikana 14 oikaisuvaatimusta, joista kuusi päätöstä itseoikaistiin.

Toimeentulotukihakemusten käsittelyssä ylitysjaksoja oli 169.

Hallinto-oikeus oli ratkaissut kuusi Lempäälää koskevaa toimeentulotuen valitusasiaa, mutta hallinto-oikeus ei ollut muuttanut yhtään niistä tai lähettänyt uudelleen ratkaistavaksi.

 

Vesilahdessa lain kirjain toteutuu

 

Sosiaaliasiamies ei ole huolestunut Vesilahden sosiaalihuollon asiakkaiden aseman tai oikeuksien toteutumisesta. Vesilahti toteuttaa sosiaalihuoltoa lainsäädännön määräaikojen puitteissa. Sosiaaliasimies ehdottaa, että ehkäisevän toimeentulotuen määrä nostetaan Vesilahdessa sosiaali- ja terveysministeriön suositusten tasolle.

Vesilahdelta tuli sosiaaliasiamiehelle vuoden 2012 aikana yhteensä kuusi asiakastapahtumaa. Asiat koskivat lastensuojelun ja toimeentulotuen kysymyksiä. Yhteenotoista viisi tuli henkilöstöltä. Vuonna 2011 asiatapahtumia oli neljä.

Kunnasta arvioitiin, ettei kunnan alueella ole yhtään pitkäaikaisasunnotonta tai asunnotonta henkilöä.

Toimeentulotuen asiakkaat eivät olleet tehneet vuoden 2012 aikana yhtään oikaisuvaatimusta. Hallinto-oikeus ei ole vuonna 2012 ratkaissut yhtään Vesilahden kunnan toimeentulotukiasiaa.

Vuonna 2011 muistutusmenettelystä todettiin, etteivät kaikki muistutukset kulje kirjaamon kautta. Vuonna 2013 mahdolliset muistutukset kulkevat kirjaamon kautta. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta saadun selvityksen mukaan Vesilahden kunta ei ole saanut yhtään kantelupäätöstä vuonna 2012.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?