Pitkäkallion YVA-menettely etenee

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausuntonsa suunnitteilla olevien Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otto-, kierrätyskiviaineksen käsittely- ja maankaatopaikka -hankkeiden ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.  Ohjelman on toimittanut Destia Oy ja Toivosen Sora Oy.

Hankealueet sijoittuvat Tampereen kaupunkiseudulla alueelle, johon kohdistuu erityisen voimakkaita kehittämis- ja rakentamispaineita lähitulevaisuudessa ja varaumia kauemmaksi tulevaisuuteen.

Toiminta laajenisi

Arvioidut hankkeet sijoittuvat Lempäälän Pitkäkallion alueelle yhdeksän kilometriä Lempäälän keskustasta Pirkkalan suuntaan.  Destia Oy suunnittelee nykyisen alueensa laajennusta pohjoiseen, ja laajennuksen jälkeen suunniteltavan hankealueen kokonaispinta-ala olisi 27,5 hehtaaria. Louhittavaa aluetta olisi noin 18 hehtaaria.  Toivosen Sora Oy suunnittelee kiviaineksen otto- ja myyntitoimintaa sekä puhtaan ylijäämämaan vastaanottoa noin 10 hehtaarin kokoisella alueella Destia Oy:n nykyisen alueen itäpuolella. Alueella olisi toimintaa noin 20–30 vuoden ajan. Kuljetusreitit alueelta menisivät Pirkkalantietä joko Lempäälän tai Pirkkalan suuntaan.  Hankkeiden mukainen toiminta alkaisi YVA-menettelyn päätyttyä ja sen jälkeen haettavien lupien voimaantulon jälkeen joko vuonna 2015 tai 2016.

Kaupunkiseudun rakentamista

Hankkeiden tarkoituksena olisi lähialueiden teiden ja maarakennushankkeissa muodostuvan käyttökelpoisen materiaalin uusiokäyttö sekä ylijäämämaiden loppusijoitus. Lähialueella on Pirkanmaan maakuntakaavassa osoitettu valtakunnallisia ja seudullisia liikenneyhteyksiä, mm. moottoritien oikaisu Lempäälästä Pirkkalaan. Hankkeet voisivat siten liittyä tierakentamiseen ja muuhun maanrakentamiseen Tampereen ns. läntisellä alueella Pirkkalassa ja Lempäälässä.  Läntisen oikoradan linjausta ja järjestelyratapihan siirtoa alueelle selvitetään osana maakuntakaavan 2040 laadintaa.

Läntisellä alueella on tai on suunnitteilla liikennehankkeiden lisäksi myös useita kiviaineksen otto- ja kierrätyshankkeita, ja toisaalta alueella on merkitystä seudullisena ekologisena viherkäytävänä. Ympäristövaikutusten arvioinnin tulee tuottaa tietoa, miten hanke muuttaisi lähiympäristöä, kuten asutuksen elinympäristöä ja alueen virkistyskäyttöä. Arviointien tulee tuottaa myös tietoa, miten hanketta olisi suunniteltava, jotta se olisi yhteen sovitettavissa läntisen alueen maankäytön muutoksiin ja Lempäälän tulevaan kaavoitukseen. Hankkeessa on arvioitavana olennaiset ympäristövaikutukset sekä alueen lähiympäristöön että laajemmin läntisellä alueella Lempäälässä ja Pirkkalassa.

Yhteisvaikutuksia tarkasteltava

ELY-keskuksen mukaan melun ja tärinän arviointikriteerejä on jatkossa täydennettävä.

Tyypillisten vaikutusten yhteisvaikutuksia on ELY-keskuksen mukaan arvioitava hankkeen lähialueella tarkemmin ja yleispiirteisimmin etäämmällä.

Alueelle muualta tuotavan louheen ja Pitkäkallion arseenipitoisuudet sekä kierrätyskiviaineksen haitta-aineiden ympäristöriskit pinta- ja pohjavesille ja niiden riskien hallinta on arvioitava myös tilanteissa, joissa olisi kovia sateita ja sadejaksoja.

Jatkossa tulisi tarkemmin esitellä ratkaisuja, joilla liikenteestä johtuvia haittoja estetään tai lievennetään.

Kommentoi

Sinun tulee olla kirjautunut kirjoittaaksesi kommentin.

Haluaisitko lukea artikkeleita enemmänkin?