Pirkanmaan liitto kannattaa Puskiaisten oikaisua ja 2-kehätien osalta eteläpuolista linjausta

Vaihtoehdon 1 uusi valtatien 3 tielinjaus ja Puskiaisten eritasoliittymä sijoittuvat kohtaan, jossa on asutuksen ohella työpaikkoja ja teollisuutta, voimajohto sekä rata. Kuva: Pirkanmaan ELY-keskus, YVA-selostus

Valtatie 3:n uusia tielinjauksia koskevaa ympäristövaikutusten arviointiselostusta voi kommentoida helmikuun loppuun asti.

Pirkanmaan liitto on antanut Pirkanmaan ELY-keskukselle lausuntonsa YVA-selostuksesta. Lausunnon hyväksyi maakuntahallitus 21. helmikuuta.

Lausunnossa todetaan, että Pirkanmaan liitto kannattaa vaihtoehtoa 1. Kyseisessä vaihtoehdossa tehtäisiin uusi linjaus välillä Puskiainen–Linnakallio sekä 2-kehätie.

– Vaihtoehdon 1 liikenneratkaisu vastaa haastaviin liikenteellisiin ja maankäytön kehittämistarpeisiin kasvavalla Tampereen kaupunkiseudulla, lausunnossa todetaan.

– Valtatieverkon liikennemäärien odotetaan kasvavan ja valtatie 3 on keskeinen etelä-pohjoissuuntainen liikenteen pääväylä muun muassa elintarvikekuljetuksille sekä monille muille elinkeinoelämän kuljetusketjuille.

 

Lue myös: YVA-selostuksessa nähdään Puskiaisten oikaisun varjopuolet – ympäristövaikutusten kannalta parasta ratkaisua ei löydetty

 

Vaihtoehdon 0+ osalta Pirkanmaan liitto pitää ongelmallisena keskeisen päätien ruuhkautumista ja liikenneturvallisuuden heikentymistä tulevina vuosina.

Vaihtoehto 0+ sisältää vähäisiä parantamistoimenpiteitä nykyiseen valtatiehen.

– Lisäksi alustavat tarkastelut Tampereen seudun liikennemallilla osoittavat, että mikäli valtatien 3 oikaisua ei toteuteta, tulee liikennettä ohjautumaan yhä lisää sekä alemmalle tieverkolle että myös Tampereen keskustan sisääntuloväylille nykyisen kehätien sisäpuolelle, lausunnossa todetaan.

 

Vaihtoehdossa 2 haittojen ja saavutettavien hyötyjen suhde ei Pirkanmaan liiton käsityksen mukaan vaikuta tasapainoiselta.

Vaihtoehto 2 käsittää valtatien parantamisen nykyisellä paikallaan sekä 2-kehätien.

– Tieverkon ja maankäytön tuomat haitat realisoituvat pääosin, mutta toisaalta niillä ei saavuteta vastaavia hyötyjä, lausunnossa todetaan.

– Lisäksi herää kysymys, onko järjestelyratapihan ja teollisen toiminnan tuottama raskas liikenne mahdollista ohjata Sääksjärven nykyisen eritasoliittymän kautta ilman merkittäviä ongelmia.

 

2-kehätien osalta Pirkanmaan liitto kannattaa eteläpuolista linjausta, joka kiertää Pulkäjärven Natura-alueen eteläpuolelta.

Pulkajärven pohjoispuolelta kiertävä linjaus kulkee liiton mukaan ison osan matkasta maakuntakaavan MK-alueen läpi. Merkintä tarkoittaa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, joka on ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävä.

– Tämä ei tue tielinjaukseen kytkeytyvän maankäytön kehittämistä alueella, minkä lisäksi eteläiset teollisuus- ja ratapihavaraukset tulisivat tarvitsemaan vielä erillisen väyläverkon, jotta ne voidaan saavuttaa. Myös YVA-selostuksen tulokset tukevat tätä näkemystä.

 

Pirkanmaan liitto esittää lausunnossaan, että tiehankkeen ja siihen kytkeytyvien maankäyttöhankkeiden jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota yhteisvaikutuksiin sekä haitallisten vaikutusten lieventämiseen.

Uusista väylistä aiheutuvien meluhaittojen lieventämistä ja kiviaineshuollon alueiden yhteensovittamista maankäytön kanssa on liiton mukaan jatkosuunnittelussa syytä tarkastella, kuten myös 2-kehän osalta joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen kehittämismahdollisuuksia.

 

YVA-selostuksessa arvioitavat vaihtoehdot. Kuva: Pirkanmaan ELY-keskus

Arvioitavat valtatien hankevaihtoehdot

Hankevaihtoehtoja verrataan tilanteeseen, jossa hanke ei toteudu (vertailuvaihtoehto 0).

Vaihtoehto 0+ sisältää nykyisen valtatien vähäisiä liikenneturvallisuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja meluntorjuntaan liittyviä parantamistoimenpiteitä.

Vaihtoehto 1 sisältää nykyisen valtatien parantamisen välillä Marjamäki – Puskiainen sekä valtatien uuden linjauksen välillä Puskiainen–Linnakallio sekä 2-kehän. Nykyiselle valtatielle tehdään sekoittumiskaistat Lakalaivan ja Pirkkalan eritasoliittymien välille sekä meluntorjuntaa.

Vaihtoehto 2 sisältää valtatien parantamisen nykyisellä paikallaan Marjamäen ja Pirkkalan välillä sekä 2-kehän meluntorjuntoineen.

Vaihtoehdot 1 ja 2 sisältävät Tampereen kaupunkiseudun 2-kehätien (mt 309) linjausvaihtoehdot. 2-kehä pohjoinen linjaus sijaitsee Pulkajärven Natura-alueen pohjoispuolella ja 2-kehä eteläinen linjaus Pulkajärven Natura-alueen eteläpuolella.