Puskiaisten oikaisu toteutumassa. Valtatie 3:n suunnittelu jatkuu toteuttamalla uusi valtatielinjaus Lempäälän ja Pirkkalan välille − Seuraavaksi vuorossa on yleissuunnitelman laatiminen. Arviointimenettely toi esille keskeiset vaikutukset: Jatkosuunnitteluun vaihtoehto 1 ja 2-kehän eteläinen tielinjaus

Syyskesän liikennettä valtatie 3:lla. Kuva: Pirkanmaan Ely-keskus

Valtatie 3:n suunnitteluhankkeen ohjausryhmässä 14. syyskuuta käytiin läpi YVA-selostuksesta saatu perusteltu päätelmä ja selostuksesta saadut kuntien ja muiden tahojen lausunnot ja niissä esille nostetut asiat. Tehtyjen selvitysten, lausuntojen ja ohjausryhmän kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta Pirkanmaan ELY-keskus linjasi, että jatkosuunnitteluun edetään vaihtoehdon 1 pohjalta. Ratkaisuun kuuluu valtatie 3 uusi tielinjaus sekä 2-kehän toteuttaminen Pulkajärven eteläpuolelta.

Pirkanmaan Ely-keskuksen ylijohtaja Juha Sammallahden mukaan arvioitavana on merkittävä liikennejärjestelmäratkaisu, jolla on kauaskantoiset ja laajat vaikutukset Tampereen kaupunkiseudulle maankäytön kehittymisen sekä ympäristön voimakkaan muuttumisen myötä.

 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suunnittelee valtatie 3 ja Tampereen kaupunkiseudun 2-kehän parantamista. Tarkoituksena on kehittää Tampereen kaupunkiseudun ja valtakunnallisen päätieverkon keskeisiä liikenneyhteyksiä ja parantaa liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta. Liikenneratkaisu on esitetty Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040. Hankkeen vaihtoehtoja arvioitiin ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) vuosina 2019–22. Suunnittelua on päätetty jatkaa siten, että valtatie 3 viedään uuteen tielinjaukseen Lempäälän ja Pirkkalan välillä noin 10 kilometrin matkalla (niin kutsuttu Puskiaisten oikaisu). Samaan suunnittelukokonaisuuteen kuuluu Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä. Seuraavaksi hankkeessa laaditaan yleissuunnitelma, jossa ratkaisu tarkentuu ja haittojen lieventämiseen panostetaan.

 

YVA-menettelyssä arvioitiin kolmea erilaista liikenneratkaisua. Vaihtoehto 0+ sisälsi pieniä liikenteen sujuvuuteen ja meluntorjuntaan liittyviä toimenpiteitä. Vaihtoehto 1 sisälsi nykyisen valtatien parantamisen välillä Marjamäki–Puskiainen, valtatien uuden linjauksen välillä Puskiainen–Linnakallio sekä 2-kehän. Vaihtoehto 2 sisältää valtatien parantamisen nykyisellä paikallaan Marjamäen ja Pirkkalan välillä sekä 2-kehän.

YVA-selostuksesta saatiin huhtikuussa 2022 yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä, jossa todettiin arvioinnin riittävyys ja yhteysviranomaisen kanta hankkeen todennäköisesti merkittäviin vaikutuksiin. Hankkeesta on käyty vilkasta julkista keskustelua ja saatu runsaasti palautetta.

Hankkeen suunnittelu jatkuu yleissuunnitelman laatimisella. Yleissuunnitelmassa ratkaisuja tarkennetaan jatkosuunnitteluun valitun vaihtoehdon osalta. Erityisesti haitallisten vaikutusten lieventämiseen luvataan panostaa. Keskeistä on viheryhteyksien jatkuvuuden varmistaminen uusien tielinjausten kohdalla sekä meluntorjunta. Tämä vaatii yhteensovittamista maankäytön suunnittelun kanssa. Yleissuunnitelmaan kuuluu myös viestintää ja vuoropuhelutilaisuuksia.

Tavoitteena on, että yleissuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2023, jonka jälkeen se lähetetään hyväksymiskäsittelyyn. Hankkeen yksityiskohtaisempi suunnittelu tehdään yleissuunnitelmaa seuraavassa tiesuunnitelmavaiheessa.

Keskeiset perusteet ratkaisulle

  • Valittu ratkaisu tukee valtakunnallisen päätieverkon kehittämistä ja Pirkanmaan maakuntakaavan toteuttamista.
  • Tampereen kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen hyväksyt tavoitteet puoltavat selkeästi hankevaihtoehtoa 1.
  • Liikenteellisistä vaikutuksiltaan valittu vaihtoehto osoittautui tehdyssä hankearvioinnissa selvästi parhaaksi etenkin liikenteen sujuvuuden ja kokonaistaloudellisuuden osalta.
  • Valittu ratkaisu on paras vaihtoehto myös elinkeinoelämän kuljetusten näkökulmasta sekä seudullisesti että valtakunnallisesti.

Lue myös:

Ei Puskiaisten moottoritietä -kansalaisryhmä järjestää mielenilmauksen: ”Puskiaisten oikaisu tuhoaisi laajan virkistysalueen” − Ratkaisuhetket 14.9. ELY-keskuksessa

 

Lue myös:

Kuntalaisaloite: Lempäälän on irtisanouduttava maakuntakaavan suurista väyläsuunnitelmista