Tarvitsemme kuntaan ikäihmisten palveluohjaajan

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta määrää 5§:ssä seuraavaa: ”Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi osana sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ( 612/2021) 6§:n 3 momentissa tarkoitettua hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa”.

Laajasta hyvinvointisuunnitelmasta vastaa kunnassamme hyvinvointikoordinaattori ja toteutus asettuu laajoihin, eri hallintokuntiin liittyviin tavoitteisin, toimenpiteisiin ja yhteistyön kehittämiseen. Laajaa hyvinvointisuunnitelmaa täydentävät yhteisöpalvelujen organisaatiossa toimivat yksiköt: kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kirjastoyksiköt, joilla jokaisella on omaan toimintaansa liittyvä hyvinvointisuunnitelma tavoitteineen, eli tavallaan työsuunnitelma. Jokaisessa yksikössä on myös työntekijäkunta toteuttamassa näitä tavoitteita.

Kunnassa on tekeillä myös lakiin perustuva Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma. Myös sinne laaditaan tavoitteet ja toimenpiteet, jotka asetuvat ikäihmisten arjen tukemiseen, ennaltaehkäisevän terveyden- ja hyvinvointityön toteuttamiseen. Mutta kuka ottaa tavoitteiden toteuttamisesta vastuun? Kuka seuraa kehittämistä? Jääkö suunnitelma mappiin Ö?

Ikäihmisten kohdalla organisaatiossa ei ole toimintayksikköä tai työntekijää. Olemassa olevan hyvinvointikoordinaattorin viran tehtäväkenttä on muualla kuin kenttätyössä. Miksi tämä asia on niin vaikeaa nähdä? Miksi ikäihmisten asioitten hoitaminen ei olisi yhtä tärkeää kuin lasten, nuorten ja aikuisväestön?

Ikäihmisten määrä kasvaa myös Lempäälässä. Hyvinvointialueelle siirryttäessä tiesimme, että vanhuspalvelut siirtyvät hyvinvointialueen toiminnoiksi. Emme osanneet kuitenkaan varautua siihen, että hyvinvointialue tiukkojen palvelukriteeriensä kautta synnyttää kuntaan uuden tilanteen: ikäihmisten ryhmän, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen PIRHAn kautta ja jäävät näin ollen avuttomuuden tilassaan selviytymään arjessa miten kukin taitaa. Nämä ihmiset ovat kuntalaisia ja lisäävät vielä painetta palveluohjaajan saamiseksi.

Me tarvitsemme kuntaan palveluohjaajan tekemään työtä ruohonjuuritasolla toteuttaen Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita, kehittämään yhteistyötä lähitorien kanssa, eläkeläisjärjestöjen ja seniori- ja vammaisneuvoston kanssa.

Olen jättänyt 16 muun valtuutetun kanssa valtuustoaloitteen asiasta. Odotan valmistelua jännityksellä.

Maikki Hämäläinen-Ylikahri

vanhustyönjohtaja emerita, sosiaalineuvos

kunnanvaltuutettu (kesk.)